RSS

Confession

03 Nov

This slideshow requires JavaScript.

Author’s description:

„Confession. It is one of the few authoritative abstract works I have made so far. At a somewhat anxious moment, disturbed by thoughts, I remembered one of the greatest abstract (pure, authentic) painters of the world, American Paul Jackson Pollock. I knew I could paint like him, being perfected in Abstract Expressionism as a characteristic style, hop was not too great for me, but I rarely felt the condition necessary to provoke such a subject.
I have admired this artist since childhood, fascinated by his painting, more to admire than to create it, because the plastic movements in the visual art world are much more directed by the mood than by the mental.
Pollok, however, had anger in his plastic movement similar to a “harmless psychopath”. it is clear that some of us are a little more psychologically unbalanced than the rest of the people because of the profession and especially the fact that we work with people … which is the most difficult at times.
Art sometimes can be a madness to the extreme, but without lethality without leaving victims. The difference between a constructive intelligence and a destructive one is that the painter, unlike the assassin, unfolds in a productive way, beneficial to society, and the assassin in a destructive, evil way. The mind, the shimmer, the intelligence without limits, rules or prejudices, are identical. Madmen or “Madmen” are all extremely intelligent, well above the common mean but they differ in how they use their intelligence , the weak ones usually use destructive unlike others who are also aware of the importance they can have in consolidating a society, both mentally and spiritually.
I think abstract (pure) is 20 percent conscious creation, the rest emanation from the archive of emotions and subconscious experiences, which can only be perceived through mental processes, the separation and generalization of the attributes characteristic of a group of objects or phenomena, , intellect and the profound analytical spirit of each, so an abstract visual artwork can have countless identities depending on the admirer.
In my case, this work reveals mood, unspoken thoughts and abstract experiences translated into the language of plastic art.
Confession… complex experiences, imbued with autumn melancholy, driving on deserted roads, across forests and hills, in search for the spirit of Gherdeal, a village left by its inhabitants, somewhere in Transylvania. The great heat extincted greedily biting the interdicted fruit of an apple tree by the road and without a fence … the mystery of a sleepy forest where the branches crack without being touched .. the autumn with woman face flying on four wheels in the rhythm of Bo – Nenni or under the spell of Derya Urkmez’ voice.
And, for the painting to be complete, besides the traditional painting techniques a magic little stick, soaked in color, left its mark in place, while my friend Chucky, a Raven Shephard dog, confounded my brush with a play stick..

Looking at the work, my dumb friend Chucky barked with an understood implication several times as if to say”Aha… confession.”.. . he probably saw in my abstract artwork some scattered bones or a delicious piece of meat. I have a very atypical critic of art, I know… each according to possibilities.”

Tehnical description:
Technique – Oil -Plywood pfl 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the„Traces and prints in time ”Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română

„Confesiune”

Descrierea autorului:

„Confesiune.Este una dintre puținele lucrări de abstract autentic realizate de mine până în prezent.Într-un moment oarecum anxios,bulversat de gânduri, mi-am adus aminte de unul dintre cei mai mari pictori de abstract ( curat, autentic) ai lumii,Americanul Paul Jackson Pollock.

Deși știam că pot picta ca el, eu fiind perfecționat în Abstract Expresionism ca și stil caracteristic, hopul nu era prea mare pentru mine, însă rar am simțit starea necesară pentru a mă provoca un astfel de subiect.
Am admirat acest artist din copilărie, mă fascinează pictura lui, mai mult să o admir decât să o creez, pentru că mișcările plastice în lumea artei vizuale ale unui artist sunt foarte mult dirijate de stare decât de mental.
Pollok a avut însă o furie în mișcarea sa plastică similară unui „psihopat inofensiv”. E clar că unii dintre noi suntem puțin mai dezechilibrați psihic decât restul oamenilor, datorită profesiei și mai ales faptului că lucrăm cu oamenii…ceea ce e cel mai greu uneori.

Arta uneori poate fi chiar o nebunie dusă la extrem,dar fără letalitate,fără a lăsă victime.Diferența dintre o inteligență constructivă și una distructivă este că, pictorul spre deosebire de asasin, se dezlănțuie într-un mod productiv,benefic societății, iar asasinul într-un mod distructiv ,malefic.Mentalul ,sclipirea, inteligența lipsită de limite, reguli sau prejudecăți, sunt însă identice.
Nebunii sau „nebunii” toți sunt extrem de inteligenți,cu mult peste media comună însă ,diferă modul în care își folosesc inteligența, cei slabi, de regulă o folosesc distructiv spre deosebire de alții care sunt și conștienți de ce importanță pot avea în consolidarea unei societăti,atât mental cât și spiritual.

Cred că abstractul (curat) este 20 la sută creație conștientă, restul emanație din arhiva emoțiilor și trăirilor subconștiente,care se poate percepe doar prin procese mentale, de separare și generalizare a însușirilor caracteristice unui grup de obiecte sau de fenomene,totul ține de perspectivă,intelect și spiritul analitic profund al fiecaruia,astfel o operă de artă vizuală abstractă poate avea identități nenumarate în funcție de admirator.

În cazul meu, această lucrare dezvăluie stări de spirit, gânduri nerostite și trăiri abstracte traduse în limbajul artei plastice.
Confesiune… trăiri complexe, îmbibate în melancolia toamnei, pe drumuri pustii, prin păduri și pe dealuri, în căutarea spiritului Gherdealului, un sat părăsit de prin Ardeal. Arșița stinsă mușcând cu nesat din fructul oprit al mărului de lângă drum și fără gard… misterul unei păduri somnoroase în care crengile trosnesc fără să fie atinse.. toamnă cu chip de femeie… zbor pe patru roți în acordul lui Bo-Nenni, sau sub vraja glasului Deryei Urkmez.
Si, pentru ca tabloul să fie complet, pe lângă tehnicile tradiționale de pictură, o nuielușă fermecată, înmuiată în culoare, și-a lăsat amprenta din loc în loc,timp în care prietenul meu Chucky,un câine Ciobănesc Corb a confundat pensula mea cu bățul de joacă.

Privind lucrarea,prietenul meu necuvântător, Chucky, a lătrat cu subînțeles de câteva ori vrând parcă să zică:”Aha…confesiune…„.Probabil el a văzut în abstractul meu ceva oase împraștiate sau o halcă de carne delicioasă.Am un critic de artă foarte atipic știu,fiecare după posibilități.”

Descriere tehnică:

Tehnică – Ulei -placaj-PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Urme și amprente în timp“
© Copyright Reserved by Noktys Art House
 
Leave a comment

Posted by on 3 November 2018 in Retrospection

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: