RSS

Monthly Archives: September 2018

Hearth


This slideshow requires JavaScript.

Author’s description:

„The symbol of the traditional Romanian house, the hearth is the point of greatest importance around which the whole family is concentrated.
This is where the celestial fire bakes bread and cakes, prepares food and offers warmth when the weather is cold. Around it is a magical space, of traditions, of love and steadiness.

Mythical union of ground and fire, the hearth has also a spiritual role, so the place where it is settled must be clean, carefully chosen. Around it, stories are told, plans are made and steady inter-human relations are being strengthened.
Hearth is the silent witness of all the important moments in human life, from birth to death.

No wonder there are a lot of superstitions related to the hearth in the popular beliefs:do not eat from the hearth because you eat your luck, do not borrow fire from the stove in the evening, because the sleep of the people from the house is lost: when the bride enters for the first time in the house of her parents in law she should embrace the fireplace to gain the goodwill of the ancestors’ spirits…and the newborn was hold above the hearth in order not to be bewitched by the evil eye.
At the fireplace, too, spells were made to bring the beloved man to the door, to stop the rain, the hail storms and the wind.Incantations were also made to attract wealth and increase family health.

In the Romanian folklore there are also many mentions that draw attention to the fact that the place next to the hearth must be kept sacred, because the fire is also a justice maker and punishes the evil deeds. The cat in the man’s house has the role of eliminating the negative energies and the evil spirits, and a beneficial healing influence on the human state of mind.”

Tehnical description:
Technique – Oil -Plywood pfl 50 x 40 cm.(With frame 56 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the “National Roots” Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Limba Română

„Vatra”

Descrierea autorului:

„Simbol al casei românești tradiționale, vatra este punctul de maximă importanță în jurul căruia se concentrează întreaga familie.
Aici este locul în care focul celest coace pâinea și cozonacii, pregătește mâncarea și oferă caldura binefăcătoare în anotimpurile reci. În jurul ei este un spațiu magic, al tradițiilor, al dragostei și statorniciei.

Îngemânare mistică de pământ și foc, vatra are și un rol spiritual, de aceea locul unde se așează trebuie să fie curat, ales cu grijă. În jurul ei se spun povești, se croiesc planuri, se consolidează legături interumane statornice.
Vatra e martorul tăcut al tuturor momentelor importante din viața oamenilor, de la naștere până la moarte.

Nu e de mirare că în credințele populare există o mulțime de superstiții legate de vatră: să nu mănânci pe vatră că îți mănânci norocul, să nu împrumuți foc din sobă seara că se pierde somnul celor din casă.Mireasa, când intra în casa socrilor pentru prima oară trebuia să îmbrățișeze cuptorul pentru a caștiga bunăvoința spiritelor strămoșilor, iar nou născutul se ținea deasupra vetrei că să nu se deoache.
Tot la vatră se făceau farmece pentru aducerea „drăguțului” la pragul ușii, alungarea ploii, a grindinei și a vântului. Se făceau incantații pentru atragerea belșugului și sporului, pentru sănătatea familiei.

În folclorul românesc există și multe mențiuni care atrag atenția că locul de lângă vatră trebuie păstrat sacru, întrucât focul este și justițiar și pedepsește faptele rele.Pisica în casa omului avea rolul de a alunga energiile negative și spiritele malefice.Astfel vibrația ei când toarce are o influență benefică, vindecătoare asupra stării de spirit a omului.”

Descriere tehnică:

Tehnică – Ulei -placaj-PFL 50 x 40 cm .(cu ramă 56 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Rădăcini Naționale“
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
 
Leave a comment

Posted by on 25 September 2018 in Retrospection

 

The peasant vest


This slideshow requires JavaScript.

Author’s description:

„Maybe for someone it would seem a simple article of clothing, a component part of the peasant popular costume from the hill and mountain area.
But thinking from the time perspective, it conveys a nonverbal message about the combination between the useful and the beautiful, about the aspiration towards spirituality of some simple people that are living strongly anchored in nature.

Made of soft lamb leather, the peasant sleeveless fur coat is a warm and protective space in cold seasons.

I have made this painting as a sign of homage brought, in a centenary year, to a hundreds of years old symbol that has crossed centuries.
Intentionally, I avoided customizing the vest by locating it in a certain folkloric area. Thus, the sky with the stars and the flowers of the field have been placed on this object of clothing, decorated with floral and geometric motives gathered from the field of imagination into an asymmetric and atypical calculation.”

Tehnical description:
Technique – Oil -Plywood pfl 50 x 40 cm.(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the “National Roots” Collection.
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Limba Română

„Vestă țărănească”

Descrierea autorului:

„Poate unora li se pare un simplu articol de îmbrăcăminte, element component al portului țăranului din zona de deal și de munte…Gândit din perspectiva timpului însă, el transmite un mesaj nonverbal despre îmbinarea utilului cu frumosul, despre aspirația către spiritualitate a unor oameni simpli ce trăiesc ancorați în natură.

Confectionat din blaniță moale de miel, pieptarul tărănesc este un spațiu cald și protector în anotimpurile reci.

Am realizat acest tablou ca semn de omagiu adus, în an centenar, pentru un simbol național care a străbătut secolele.
Intenționat am evitat particularizarea pieptarului prin localizarea lui într-o anumită zonă folclorică. Astfel, cerul cu stelele și florile câmpului s-au așternut pe acest obiect de îmbrăcăminte ,ornat cu motive florale și geometrice adunate din câmpul imaginației într-un calcul asimetric și atipic.”

Descriere tehnică:
Tehnică – Ulei -placaj-PFL 50 x 40 cm .(cu ramă 56 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Rădăcini Naționale“
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

 
Leave a comment

Posted by on 15 September 2018 in Retrospection

 

Houses from Prahova


This slideshow requires JavaScript.

 

Author’s description:

„Nothing that we are given to live is at random.. Every experience of life is important to us because it makes us to be what we are. My temporary settlement in a desolated village with only a few souls from the Baragan area put me in front of a reality that I only suspected it existed.

In the vast area of ​​the piedmont plains, guarded to the north by the sub-Carpathian hills adorned with vineyards, the Prahova houses testify to an ancestral way of life.
They are simple modest buildings with a simple architecture without a foundation, placed directly on the ground in a tight connection with the earth, with the sky and with the winds that bring in winter fairy-tale snow drifts and sometimes white hell …

As a visual artist, I approached this seemingly banal topic with clear conscience that each house is a family nest that shelters after a day of work and especially during the winter. When the wind blew through the chimneys, and the snow slumped over the sleeping land, the houses closed their doors. Shy and isolated from each other through fences and clusters of trees, they are the place where a man feels as a master, free of inhibitions.

That’s why I put them in warm and picturesque colors that contrast with the cold white snow and the glacial blue of the hibernal sky. .
Warmed with what is found, with corn stalks, tizic, wood, charcoal, sunflower stems, but loaded with the energy of those living in them, the houses from Prahova remain protective homes, even if they breathe through the thin walls, through the sashes and through all the cracks.
Inside these houses people are born and die, generations after generations.”

Tehnical description:
Technique – Oil -Plywood pfl 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the “National Roots” Collection.
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Limba Română

„Case din Prahova”

Descrierea autorului:

„Nimic din ceea ce ne e dat să trăim nu este întămplător. Fiecare experiență de viață își are importanța ei pentru că ne face să fim ceea ce suntem.
Așezarea mea vremelnica într-un sat pustiit de suflete din zona Bărăganului m-a pus în fața unei realități pe care înainte doar o bănuiăm că există.
În spațiul vast al câmpiilor piemontale străjuite la nord de dealurile subcarpatice impodobite cu podgorii, casele prahovene stau mărturie unui mod de viață ancestral.

Sunt construcții de regula modeste, cu o arhitectură simplă, fără fundație, așezate direct pe sol, în conexiune strânsă cu pământul, cu cerul și cu vânturile care iarna aduc troiene cu aspect de basm și efet uneori de iad alb…

Ca artist vizual, am abordat acest subiect aparent banal cu conștiința clară că fiecare casă este un cuib familial care oferă adăpost după o zi de muncă și mai ales pe timp de iarnă. Când șuiera vantul prin hornuri și zăpadă se așterne peste pământul adormit, casele își închid protectoare ușile. Sfioase și izolate unele de altele prin garduri și pâlcuri de copaci, sunt locul unde omul se simte stăpân, dezbrăcat de inhibiții.

Iată de ce le-am îmbrăcat în culori calde și pitorești ce contrastează cu albul rece al zăpezii și cu albastrul glacial al cerului hibernal.
Încălzite cu ce se găsește, cu coceni, tizic, lemne, cărbuni, tulpini de floarea-soarelui, dar încărcate cu energia celor ce locuiesc în ele, casele prahovene rămân totuși cămine protectoare, chiar dacă respiră prin pereții subțiri, pe la cercevele și prin toate crăpăturile.
În ele se nasc și mor oameni, generații după generații.”

Descriere tehnică:
Tehnică – Ulei -placaj-PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Rădăcini Naționale“
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

 
Leave a comment

Posted by on 9 September 2018 in Retrospection

 
 
%d bloggers like this: