RSS

Monthly Archives: August 2018

Purification of the earth


This slideshow requires JavaScript.

Author’s description:

„The symbolism of purifying fire is ancient and widespread throughout the world, to all peoples. Fire cleansing rituals have existed in all cultures and still exist in our times even though some have lost their mystical, spiritual or even pagan significance.

In his three hypostases, as a sacred fire, symbol of light and creative energy, as a teluric fire bestowed upon men by the legendary Prometheus, and as a consuming, demonic fire, this energy present in the intimate structure of matter has an important place in the mythology of all peoples.

Associated with the cult of the sun, the fire is present in the initiatory rites of the agrarian peoples, who practiced the incineration of vegetal remains to purify the earth in order to prepare a new agrarian cycle.

The artwork is focuses on the idea of ​​purification by fire, in the broad sense of the word, applicable not only to the earth but also to animals and humans.
Passing through fire is considered not only healing of the plague but also a way of purifying souls. .
Perpetual regeneration of the nature that feeds from the ashes resulting from the burning … the perpetual renewal of the man who has the power to rise whenever the difficulties of his life kneel him.

The burning fire from inside each cell makes all that is alive a Phoenix bird that helps us to rejuvenate, to always rise, to purify ourselves from mistakes and negative energies.

I made this work inspired by a real moment from the area of Baragan. Seeing for the first time the habit of burning the vegetal remains, I was deeply impressed and I immortalizef the moment in an apocalyptic vision, because I was thinking that only a global regenerating fire could eradicate all the diseases of the body and of the soul.”

Tehnical description:
Technique – Oil -Plywood pfl 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the “The Hypostasis of the rebirth” Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Limba Română

„Purificarea pământului”

Descrierea autorului:

„Simbolistica focului purificator este straveche și raspândită peste tot în lume, la toate popoarele. Ritualuri de purificare prin foc au existat în toate culțurile și încă mai există și în timpurile noastre, chiar dacă unele și-au pierdut semnificația mistică,spirituală sau chiar păgână.. .

În cele trei ipostaze ale sale, ca foc sacru, simbol al luminii și al energiei creatoare, ca foc teluric dăruit oamenilor de legendarul Prometeu, și ca foc demonic, mistuitor, această energie prezentă în structura intimă a materiei are un loc important în mitologia tuturor popoarelor.

Asociat cultului soarelui, focul este prezent în riturile inițiatice ale popoarelor agrare, care practicau incendierea resturilor vegetale pentru a purifica pământul în vederea pregătirii unui nou ciclu agrar.

Lucrarea are ca tematică ideea de purificare prin foc,în ințelesul larg al cuvântului, aplicabilă nu doar asupra pământului, ci și asupra animalelor și a oamenilor.
Trecerea prin foc este considerată nu doar tămăduitoare de molime, ci și un mod de purificare a sufletelor. .
Perpetua regenerare a naturii ce se hrănește din cenușa rezultată în urma arderii… perpetua înnoire a omului care are puterea de a se ridica ori de câte ori greutățile vieții îl îngenunchează.

Focul ce arde în fiecare celulă face din tot ce e viu o pasăre Phoenix care ne ajută să renaștem, să ne ridicăm mereu, purificându-ne de greșeli și de energiile negative.

Am realizat această lucrare inspirat dintr-un moment real din zona Bărăganului.Întâlnind pentru prima oară obiceiul arderii resturilor vegetale am fost profund impresionat și am imortalizat momentul într-o viziune apocaliptică, fiindcă mă gândeam că doar un foc regenerator la nivel mondial ar putea eradica toate bolile trupului și ale sufletului.”

Descriere tehnică:

Tehnică – Ulei -placaj-PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Ipostaze ale renașterii“
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
 
Leave a comment

Posted by on 15 August 2018 in Retrospection

 

Ambush


This slideshow requires JavaScript.

Author’s description:
Since the time of Homer and Hesiod, the land of the Carpatho-Danubian space was known as the happy Thracian homeland.
With 12,000 years BC they occupied a vast territory in S-E Europe, being known as a worthy and mysterious nation, but divided into over 100 tribes.

Herodotus used to tell that if they were united they would be undestroyed.Called differently by the region they lived in, the Thracians are the mythical ancestors of most of the peoples living in Europe today, and the present territory of our country is an ancient cradle of civilization.

This artwork refers to the warrior side of the Traco-Dacians who had often to defend their territory by fighting with much more numerous enemies and better armed, they facing them only with bare hands.

When “Kings whom the world could no longer fit in came to our country to ask for earth and water”, using as ambush tactics, these cultivators of land or bee breeders made them ” a water and a land. ”
The scene in the picture evokes such a moment of great drama when, for a plot of land or a fist of dust, human blood was sacrificed.

I have transposed this scene through fluid details specific to the manner of work of the late Middle Ages, making it easier for me to come closer to the atmosphere of those long gone times. Subtly suggesting through clear or disturbing forms the whole scene of an ambush, the moment becomes more credible for that historical blur yet unclear….
Tehnical description:
Technique – Oil -Plywood pfl 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the “National Roots” Collection.
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Limba Română

„Ambuscada”

Descrierea autorului:
Încă din vremea lui Homer și Hesiod, ținutul din spațiul carpato-dunărean era cunoscut drept patria fericită a tracilor.
Cu 12000 de ani i. H. aceștia ocupau un teritoriu vast în S-E Europei, fiind cunoscuți ca un neam vrednic și misterios, divizat însă în peste 100 de triburi.

Herodot spunea despre ei că dacă cineva ar reuși să-i unească, ar fi de nebiruit. Numiți în mod diferit după regiunea în care trăiau, tracii sunt stramoșii mitici ai majorității popoarelor care trăiesc astăzi în Europa, iar actualul teritoriu al tării noastre este un stravechi leagăn al civilizației.

Lucrarea de față face referire la latura razboinică a traco-dacilor capabili adeseori să își apere teritoriul luptând cu inamici cu mult mai numeroși sau mai bine înarmați, ei ținându-le piept chiar și cu mâinile goale.

Atunci când “Împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă au venit și-n țara noastră de-au cerut pământ și apă”, folosind ca tactică de luptă ambuscada, acești cultivatori de pământ sau crescători de albine i-au făcut “tot o apă și-un pămant”.
Scena din tablou evocă un astfel de moment de mare dramatism în care, pentru o palmă de pământ sau un pumn de tărână, s-a vărsat sânge de om.

Am transpus această scenă prin detalii fluide, specific manierei de lucru din perioada evului mediu târziu,apropiiându-mă astfel mai usor de atmosfera unor vremuri de mult apuse.Sugerând subtil prin forme clare ori diforme întreaga scenă a unei ambuscade, momentul ne apropie mai puternic de negura istorică încă neclară…

Descriere tehnică:
Tehnică – Ulei -placaj-PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Rădăcini Naționale“
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

 
Leave a comment

Posted by on 3 August 2018 in Retrospection

 
 
%d bloggers like this: