RSS

Monthly Archives: March 2018

Golden Rain


This slideshow requires JavaScript.

Author’s description:

“After the cold and immaculate white of the heavy late snow….Forsythia’s live yellow seems to warm the soul with the cool,fresh spring scent that was so much expected.

Not without a reason,this flower has been given the popular name of “Golden rain”.It seems an outpouring of energy from the wonderful sun coloring,after a winter rich in blizzards…a bright sunshine of change.Looking at this flower I discovered one of the hypostasis of the rebirth of nature,in a late spring,after the winter that leaves behind.

The work immortalizes the beauty of this flower, the love of life enriched by the boiling of the tellurian and the joy of witnessing so many metamorphoses.
I thought to translate into the language of visual art that mood that Beethoven had immortalized in the “Ode to Joy”, to which Friederich Schiller wrote his lyrics.

– Glory, clean star, good will on earth,
-We feel close to you, the soil of Heaven, the sunshine.
The spell brings again, the people beside the people,
-Thanks to the world, we are brothers, where you live light on the fly.
-Who had the good fortune of good friends to give,
-Who knows what love is, next to us singing.
-Help a dear soul can make you on the earth,
-Who did not feel love, leave us weeping

Its essence would be even one of the symbols of the spring season, this flower being one of the first vestiges of this season.
I stylized a little vase through floral elements according to the neoclassical atmosphere of the style, centrally enriched with the symbol of migratory singers arriving in warm weather … ”

Tehnical description:
Technique – Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the “The Hypostasis of the rebirth“Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Limba Română

„Ploaie de aur”

Descrierea autorului:

“După albul rece și imaculat al zăpezilor greoaie și târzii…,
galbenul viu al Forsythiei parcă încălzeste sufletul,
o dată cu parfumul răcoros și proaspăt al primăverii ce se lasă greu asteptată.

Nu degeaba această floare a primit denumirea populară de “Ploaie de aur”…
pare o revărsare de energie desprinsă din coloristica minunata a soarelui,
atunci când așteptăm după o iarnă bogată în viscole puternice, o rază de soare prevestitoare de schimbare…
Văzând-o, am descoperit în ea una dintre ipostazele renașterii naturii , într-o primăvară târzie, precum iarna ce o lasă în urmă.

Lucrarea imortalizează frumusețea acestei flori , dragostea de viață potentată de fierberea sevelor telurice și bucuria de a fi martor la atâtea metamorfoze.
M-am gândit să transpun în limbajul artei vizuale acea stare de spirit pe care Beethoven a imortalizat-o în “Oda bucuriei” căreia Friederich Schiller i-a scris versurile.

-Slavã tie, stea curatã, voie bunã pe Pãmânt,
-Astãzi te simtim aproape, sol din Rai, cu soare sfânt.
Vraja ta aduce iarãsi, pe popor lângã popor,
-Toti pe lume, frati noi suntem, unde vii usoare-n zbor.
-Cine a avut norocul de prieteni buni sã dea,
-Cine stie ce-i iubirea, lângã noi cântând sã stea.
-Fericit un suflet drag te poate face pe pãmânt,
-Cine n-a simtit iubirea, plece dintre noi plângând

Esență acesteia ar fi chiar unul dintre simbolurile specifice anotimpului de primăvară, această floare fiind astfel una dintre primele vestitoare ale acestui anotimp.
Am stilizat puțin vaza prin elemente florale în conformitate cu atmosfera neoclasică a stilului, îmbogățită central cu simbolul cântătoarelor migratoare ce sosesc în vremuri calde… ”

Descriere tehnică:
Tehnică – Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Ipostaze ale renașterii”
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
 
Leave a comment

Posted by on 22 March 2018 in Retrospection

 

Winter in Baragan


This slideshow requires JavaScript.

Author’s description:
Part of the Romanian Plain,Baragan is,according to the etymology of the word,a large field exposed to the icy north  wind in winter and to the harsh winds along the year,during the storms.The word Baragan comes from the dialect of the  pecenego-cumans,the last migratory peoples that crossed our territory on their way to  Balkans.
 
For me ,as an artist,Baragan is a land with broad horizons where I found temporary shelter when I decided to leave the urban jungle of the capital to be closer to my mother nature,between heaven and earth, not thinking that such a decision  could implicitly mean living between life and death sometimes…
 
The picture immortalizes the hibernal landscape from  mid March 2018 when I first felt what it means to live at the crossroad of  winds and at the mercy of nature.
 
The experience,lived intensely at the limit of survival, insufflated me much more respect than the initial feeling I already had  before leaving the urban jungle, towards the permanent inhabitants of the place,perfectly adapted to the environmental conditions, with deep roots in the earth.These are heroes,martyrs without a glory in permanent struggle with life, with the existence often found in the cruel and ruthless beating of nature.
 
Especially in winter,when the children’s dream fairytale  turns, lightly but surely,into the “white hell“ with frosts like the hardened steel in the fire…
 
The modest,snow-covered cottages of  two or four meters tall and the numb nature turn completely into ice-glass,and the streets seem faster tunnels,despite the wide horizons offered by the warm seasons…
 
Man’s existence in Baragan is alike nature..“today is,tomorrow is no longer“…The strongest resists,but it is not known how long…!
Tehnical description:
Technique – Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the “National Roots”Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Limba Română

Iarna în Bărăgan

Descrierea autorului:
Parte a Câmpiei Române,Bărăganul este,potrivit etimologiei cuvântului,un șes întins bântuit de crivăț iarna și de vânturi aprige peste an,în timp de furtună. Cuvântul Bărăgan provine din dialectul pecenego-cumanilor,ultimele popoare migratoare ce  ne-au tranzitat teritoriul în drumul lor spre Balcani.

Pentru mine,ca artist,Bărăganul este un tărâm cu orizonturi largi,unde mi-am găsit vremelnic adapost când am hotărât să părăsesc jungla urbană a capitalei pentru a fi mai aproape de mama natură, între cer și pământ, negândindu-mă că implicit asta poate însemna și între viață și moarte uneori…

Tabloul imortalizează peisajul hibernal de la mijlocul lui martie 2018 când am simțit pentru prima oară ce înseamnă să viețuiești la răscruce de vânturi și la mila naturii.

Experiența ,trăită intens,la limita supraviețuirii,mi-a insuflat mai mult respect decât cel inițial dobândit cu mult înainte de a părăsi junga urbană, față de locuitorii permanenți ai locului,perfect adaptați la condițiile de mediu ,cu rădăcini adânci în pământul străbun.Aceștia sunt niște eroi,martiri fără glorie în luptă permanent cu viața , cu existența aflată deseori în bătaia crâncenă și nemiloasă a naturii.Mai ales pe timpul iernii, atunci când basmul de vis al copiilor… se transformă usor dar sigur în ”iadul alb„ cu înghețuri precum oțelul călit în foc…

Căsuțele modeste, troienite cu zăpezi de la doi la patru metri înălțime iar natura amortiță se transformă total în sticlă din gheață, străzile par mai repede tuneluri,în ciuda orizonturilor largi pe care le oferă anotimpurile calduroase…

Existența omului în Bărăgan este precum cea a naturii, ”azi este, maine nu mai este…„ 
Cel mai puternic rezistă,dar nu se știe cât există…!

Descriere tehnică:
Tehnică – Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Rădăcini Naționale”
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
 
Leave a comment

Posted by on 16 March 2018 in Retrospection

 

Flowers from paradise


This slideshow requires JavaScript.

Author’s description:
„The legend says that, by tasting the fruit of the tree of knowledge,
Adam and Eve were banished from the Garden of Eden and forced to continue
existence in a dimension of suffering and death.

As a sign of love, the Creator filled the earth of flowers, turning it into one
locus amoenus, the pale copy of the lost paradise.
Symbol of love and light, flowers are plant beings we break,
we put them in vase and admire their beauty without thinking that they die so that we can be happy.
Flowers in agony, living sacrifices in the name of love and respect we want to show each other …

This work associates the image of garden flowers with the wilderness of nature.
Bent over the sublime sacrificial  beings from the vase,  wild flowers are flowing in cascade,crying in silence.
The flowers in the picture are imaginary flowers, of course, are the flowers of the lost paradise,
sacrificed to counter the harmful effect of those ”fleurs du mal” that Charles Baudelaire was talking about. “

Tehnical description:
Technique – Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the “Paradise lost” Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Limba Română

„Flori din paradis”

Descrierea autorului:
„Legenda spune că, gustând din fructul arborelui cunoașterii,

Adam și Eva au fost izgoniți din Grădina Edenului și nevoiți să-și continue
existența într-o dimensiune a suferinței și a morții.

Ca semn al iubirii ,Creatorul a umplut pământul de flori, transformându-l într-un
locus amoenus, palida copie a paradisului pierdut.
Simbol al iubirii și al luminii, florile sunt ființe vegetale pe care le rupem ,
le punem în vază și le admiram frumusetea fără să ne gândim ca ele mor pentru ca noi să fim fericiți.
Flori în agonie, jertfe vii, în numele iubirii și respectului pe care vrem să ni-l arătăm unii altora…

Această lucrare asociază imaginea florilor de grădină cu sălbăticia naturii.
Peste sublimele ființe jertfelnice din vază, flori sălbatice revărsate în cascadă plâng în tacere.
Florile din tablou sunt flori imaginare, desigur, sunt florile paradisului pierdut,
jertfite pentru a contracara efectul nociv al acelor “fleurs du mal”despre care vorbea Charles Baudelaire.”

Descriere tehnică:
Tehnică – Ulei -H.p.placaj 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Paradisul Pierdut”
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
 
Leave a comment

Posted by on 12 March 2018 in Retrospection

 
 
%d bloggers like this: