RSS

Monthly Archives: January 2018

Carols singers


This slideshow requires JavaScript.

Author’s description:

„An abstract-expressionist winter landscape in which the real elements are raised to symbol rank, making possible the allegorical transmission of the message.

Playing a little with the perspective,I tried to put into this artwork “some lint of shining light”, as Arghezi would say … The childish naivety,purity and joy make the  streets of the village resound of traditional carols that seem to come down from another world.
It’s the eve of the winter holidays.

Dashing through the snow under the blow of the blizzard,a group of children are singing carols at the householders’ gates whose houses are scattered on the hills.
In a deeper analysis, the act itself of the carols is deeply meaningful, speaking of the need for spirituality of a people with deep roots in history.

Around the group of singers is not just the nature blasted by the blizzard … From the unseen gates of the sky we meet the spirits of the ancestors who watch over us, unseen, beyond the time.”

Tehnical description:
Technique – Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the “Paradise lost” Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Limba Română

„Colindătorii”

Descrierea autorului:

„Un peisaj hibernal abstract-expresionist în care elementele reale sunt ridicate la rang de simbol,facând posibilă transmiterea alegorică a mesajului.

Jucându-mă puțin cu perspectiva,am încercat să pun în această lucrare “nitica  scamă de zare “, cum ar spune Arghezi…
Naivitatea,puritatea și bucuria copilărească fac să răsune ulițele satului de colindele tradiționale coborâte parcă din altă lume.

E ajunul sărbătorilor de iarnă.Printre troiene și viscol,un grup de copii colindă pe la casele gospodărilor,risipite pe dealuri.
La o analiză mai profundă,actul în sine al colindului este unul cu adânci semnificații,vorbind de nevoia de spiritualitate a unui popor cu adânci rădăcini în istorie.

În jurul grupului de colindători nu e doar natura rascolită de viscol…
De la porțile nevăzute ale văzduhului îi întâmpină pe colindători spiritele strămoșilor ce veghează asupra noastră,nevazuți,de dincolo de vreme.”

Descriere tehnică:
Tehnică – Ulei -H.p.placaj 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Paradisul pierdut”
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
 
Leave a comment

Posted by on 26 January 2018 in Retrospection

 

Hard Winter


This slideshow requires JavaScript.

Author’s description:

„Hard winter in a plain village forgotten by the world,at the feet of Tohani Hills…

Grubbed houses under the burden of the snow…Roads where the immaculate purity of the white is trampled by people overwhelmed by worries and troubles.
Hanging their lives on the hope of deliverance,exhausted due to the age and abandoned by their children  which took the way of the foreign countries, the old people continue to live in resignation.

Trees like skeletons in the sight,clouds hanging a veil of flakes between sky and earth.Souls gethered around the stoves heated with sunflower stalks ,corn or thistle cocoons…the so called “tizic”…or with  what they found in the courtyard,according to possibilities…

Quiet silence…disturbed only by the ravens cries,like in a poem of Bacovia.
As in the most of the cases,this work, too ,is based on a personal life experience …”

Tehnical description:
Technique – Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the “National Roots” Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Limba Română

„Iarnă grea”

Descrierea autorului:

„Iarnă grea pe ulița de câmpie a unui sat uitat de lume la poalele Dealurilor Tohani…

Case gârbovite sub povara zăpezii…Drumuri pe care puritatea albului imaculat este călcată în picioare de oameni copleșiți de griji și greutăți…
Agățându-și viața de speranța morții izbăvitoare, lipsiți de vlagă datorită vârstei și părăsiți de copiii care au luat drumul străinătății, bătrânii își continuă existența cu resemnare.

Copaci ca niște schelete profilate în zări, nori ce-și țes covorul de fulgi legănd cerul cu pământul .Suflete strânse în jurul vetrelor încălzite cu tulpini de floarea-soarelui, coceni de porumb ori tizic sau ce se mai găsește prin curte, după posibilități…

Liniște albă…tulburată doar de croncănit de corbi ca într-o poezie de Bacovia .
Ca în majoritatea cazurilor, această lucrare are la bază experiențe de viață trăite personal…”

Descriere tehnică:
Tehnică – Ulei -H.p.placaj 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Rădăcini naționale”
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
 
Leave a comment

Posted by on 16 January 2018 in Retrospection

 

Other Dimension


This slideshow requires JavaScript.

Author’s description:
„This painting depicts one of those visions that we hold deep in our being as an echo of the lost paradise after which we are unconsciously longing  all our life.
Another dimension,parallel to that existent on Earth appears only where the sound is deaf,the thought almost absurd and the sight,like that of a mute person.

Here,,in the another dimension,life and death are but the two faces of the existence that link eternity to infinity.
The place where the notion of time is lacking as a measure of self-destruction of living matter or even spirit,the place that does not know hatred,envy,hypocrisy and selfishness.

This portal to another dimension in full harmony and peace with nature and environment keeps alive only the beings capable of love,peace and harmony,beyond trivial worthless words.
Expression of Heraclit’s logos, this ideal dimension makes man exponent of the universal order,a spiritual entity that lives in harmony with the uncreated energies…
Civilizations beyond the stars or beyond the common imagination…

The condition of man in such a dimension condemns the hybris,the capital sin that made Lucifer lose paradise.
The message that this work contains,embedded in the language of plastic art,is to understand our right place in this corner of paradise of the universe,which we call Terra,despite the fact that it is made mainly of water…

Lightning,as a symbol of universal fire,hit axis mundi and incorporated itself into the intimate structure of matter,becoming the active principle of universal movement.The ultimate living fire fights the struggles of opposites from which harmony is born.

This landscape was born of my inner universe,revealed in a cool night during a storm,thinking of the state and silence after the storm,in harmony with nature,brought to the surface by a strange combination of sensations.

In the main,the work was born somehow from the longing for another dimension…one in which harmony,peace and silence heal the deep wounds of the soul,one in which love and harmony between peers are not just formalities or worthless words,in which life is not only a word through which we understand that we can live only existing,calculating life by the word “death”, as a measure of our passing from being to unbeing,instead of simply living.”

Tehnical description:
Technique – Oil -Canvas 97×73 cm.(With frame 107x 83 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the “Paradise Lost” Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Limba Română

Altă dimensiune”

Descrierea autorului:
„Acest tablou înfățișează una dintre acele viziuni pe care le păstrăm adânc în ființa noastră , ca ecou al unui paradis pierdut după care tânjim inconștient toată viața.
Altă dimensiune ,paralelă existenței pe pământ se naște doar acolo unde sunetul este surd, iar gândul aproape absurd și privirea ca de mut…

Aici într-o altă dimensiune viața și moartea sunt doar două fețete ale existenței ce leagă eternitatea cu infinitul.Locul în care lipsește noțiunea de timp ca masură a autodistrugerii materiei vii sau chiar a spiritului , locul care nu cunoaște ura, invidia, ipocrizia și egoismul.

Acest portal spre o altă dimensiune în deplină armonie și pace cu natura și mediul, păstrează vii doar ființe capabile de iubire , pace și armonie dincolo de banale cuvinte lipsite de valoare.
Expresie a logosului heraclitian, această dimensiune ideală face din om un exponent al ordinii universale , o entitate spirituală ce trăiește în consonanță cu energiile necreate…Civilizații de dincolo de stele sau de imaginația comună…

Condiția de om într-o astfel de dimensiune condamnă hybrisul , acel păcat capital care l-a făcut pe Lucifer să piardă paradisul.
Mesajul pe care această lucrare îl conține , încorporat în limbajul specific artei plastice , este acela de a ne înțelege locul corect în acest colț de paradis al universului pe care îl numim sec ” Terra” ,în ciuda faptului că este mai mult format din apă…

Fulgerul , ca simbol al focului universal , a lovit axis mundi și s-a încorporat în structura intimă a materiei , devenind principiul activ al mișcării universale.
Eternul foc viu alimentează lupta contrariilor din care se naște armonia.

Acest peisaj s-a născut din universul meu launtric, revelat într-o noapte răcoroasă din timpul unei furtuni, gândindu-mă la starea și liniștea de după furtună , în armonie deplină cu natura, adus la suprafață printr-o asociere ciudată de senzații.

Lucrarea s-a născut cumva mai mult și din dorul după o altă dimensiune…,una în care armonia , pacea și liniștea vindecă rănile adânci ale sufletului, una în care iubirea și armonia între semeni nu sunt doar formalități sau cuvinte banale, în care viața nu este doar un cuvant prin care înțelegem că putem trăi doar existând ,calculându-ne existența prin cuvantul moarte ca formă de masură a trecerii noastre din ființă în neființă , înainte de a trăi.”

Descriere tehnică:
Tehnică – Ulei -Pânză 97×73 cm .(cu ramă 107x 83  cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Paradisul Pierdut”
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
 
Leave a comment

Posted by on 7 January 2018 in Retrospection

 
 
%d bloggers like this: